Atpakaļ

Personāla kompetenču attīstības iespējas HAGBERG Mācību centrā

image HAGBERGmacibu_centrs.jpg

21.02.2023.

Lai attīstītu HAGBERG komandas kompetenci un zināšanas, jaunajā HAGBERG Mācību centrā 2023. gadā apmācību satura īstenošanā galvenokārt tiks izmantoti uzņēmuma iekšējie resursi. Šī soļa mērķis ir stiprināt darbinieku vienotu izpratni par uzņēmuma virzienu, vienlaikus turpinot celt pakalpojumu kvalitātes standartus.

Ar pieredzējušiem kolēģiem kā apmācību vadītājiem HAGBERG ir labi sagatavots, lai, izmantojot teorētiskās un praktiskās zināšanas apmācībās, nodrošinātu darbinieku izpratni par augstas kvalitātes pakalpojumiem.

Mācību centra satura apguve būs visu HAGBERG struktūrvienību kopīgs darbs. Tā pirmajos darbības mēnešos galveno ieguldījumu sniegs Kvalitātes, Personāla, Finanšu un Nodrošinājuma nodaļas. 

Kvalitātes nodaļa sadarbībā ar Personāla nodaļu nodrošinās atbalstu visiem kolēģiem, pārliecinoties, ka HAGBERG darbinieki izprot savus darba pienākumus, veic tos ar rūpību, nodrošina nepieciešamo kontroli klientiem sniegto pakalpojumu izpildes laikā, kā arī izprot  savu kompetenci atbilstošu lēmumu pieņemšanā. Tas savukārt palīdzēs atbildīgi un kvalitatīvi pildīt ar HAGBERG partneriem noslēgtajos sadarbības līgumos uzņemtās saistības.

Personāla nodaļa sadarbībā ar HAGBERG Mārketinga nodaļas komandu pievērsīs uzmanību dažādu atbilstošu rīku izmantošanai, lai stiprinātu un uzlabotu iekšējo komunikāciju. Viegli uztverama un nepārprotama komunikācija ir būtiska ikvienā organizācijā. 

Finanšu nodaļa apmācīs darbiniekus efektīvai projektu budžetu plānošanai, atskaišu izveidošanai, datu apkopošanai un analīzei darbam Excel programmā. Pamatā visi projekti sākas ar projekta uzdevumu un projekta budžetu, tādējādi tie ir svarīgi soļi, kas balsta turpmākos projektu procesus. Šīs apmācības palīdzēs darbiniekiem izprast atbildīga budžeta plānošanas un tā uzraudzības nozīmi, kas, savukārt, nodrošinās, lai projekti izdotos un izpildes procesā būtu stabili.

Nodrošinājuma nodaļa kolēģiem nāks talkā tehnikas plānošanā un uzturēšanā, kas nepieciešama dažādiem pakalpojumiem, kā arī nodrošinās sezonālās apmācības mehanizēto vienību operatoriem. Labi uzturēta tehnika un dažādām situācijām sagatavoti operatori ir garants pakalpojumu kvalitatīvai izpildei.

Piesaistot esošos darbiniekus kā atbalstošus mentorus, jaunie darbinieki tiks iepazīstināti ar uzņēmuma politiku, mērķiem un vērtībām. Turpmākais apmācību process būs saistīts ar uzņēmuma iegūtajiem kvalitātes vadības sertifikātiem (ISO) un to standartu uzturēšanu. Mācību centrā HAGBERG saviem darbiniekiem nodrošinās regulāras personīgo kompetenču uzturēšanas un uzņēmuma iekšējo darbību regulējošu instrukciju apmācības. Zināšanu uzlabošana un papildināšana būs svarīga arī dažādu darba procesu digitalizācijas kontekstā.

Mācību centrs pievērsīs uzmanību arī komandas saliedēšanas pasākumiem, piemēram, iedvesmojošām vieslekcijām, spēļu un filmu vakariem. Šīs aktivitātes ne tikai nodrošinās atpūtu no darba, bet arī sniegs iespēju darbiniekiem mijiedarboties un labāk iepazīt vienam otru.

Rezumējot jāsecina, ka HAGBERG lēmums izmantot uzņēmuma iekšējos resursus, lai attīstītu savas komandas zināšanu kvalitāti, ir solis pareizajā virzienā, vērstā uz izaugsmi. Šāda pieeja nodrošinās, ka HAGBERG darbinieki ir labi sagatavoti  kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai klientiem. Pievēršot uzmanību kvalitātei, cilvēkresursiem, finansēm un tehniskajam nodrošinājumam, uzņēmums var pielāgot apmācību procesu savām vajadzībām.

Ieguldot līdzekļus savos darbiniekos, HAGBERG iegulda arī savos nākotnes panākumos.

Saņem HAGBERG jaunumus